REGULAMIN IMPREZY WRAK RACE JASTRZĘBIE

 

ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem imprezy pod nazwą WRAK RACE JASTRZĘBIE jest Kamikaze Wrak Race Team: Krzysztof Cwynar, Magdalena Koczur, Maria Woryna, Hubert Marekwica, oraz Kapitan Jawor: Rafał Jawor.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Każdorazowo termin zawodów jest podawany z miesięcznym wyprzedzeniem i prezentowany na stronach: https://www.facebook.com/wrakracejastrzebie https://www.facebook.com/kamikazewrakrace oraz  http://wrakraceonline.pl/ W imprezie może wziąć udział każda osoba, która w dniu zawodów ma ukończone 18 lat. Powyższe dotyczy zarówno kierowców, jak i pilotów. Nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy. Dopuszcza się możliwość startu osób małoletnich jako pilot za zgodą oraz w obecności obojga rodziców.
 2. Do udziału w imprezie dopuszcza się samochody dowolnej marki oraz w dowolnym stanie, z napędem na jedną oś, których szacunkowa wartość w dniu zawodów wynosi mniej niż 1 tysiąc zł.
 3. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod numer 519 768 154 – Magda lub w wiadomości na stronie https://www.facebook.com/wrakracejastrzebie podając imię, nazwisko, imię i nazwisko pilota, ewentualnie samochód i nazwę teamu. Zgłoszenia można dokonać również w dniu zawodów do godziny podanej przez organizatora.
 4. Wpisowe za udział w zawodach w wysokości: 200 zł należy wpłacić przelewem na konto organizatora lub gotówką w Biurze Zawodów. Nr konta: 29 1050 1070 1000 0091 4294 9057 w tytule należy podać nazwisko i imię uczestnika. Przelewu należy dokonać w takim terminie, aby w dniu zawodów był zaksięgowany na koncie organizatora. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.
 5. Zgłoszenie rezygnacji z udziału w zawodach na 7 dni przed wyścigiem, przesłane drogą elektroniczną na adres maria_w@vp.pl umożliwia otrzymanie zwrotu wpisowego, po tym terminie wpisowe nie będzie zwracane.
 6. W zawodach może uczestniczyć dowolna liczba załóg. Załoga może składać się z kierowcy oraz pilota lub tylko z kierowcy. Pilot może zostać zgłoszony do udziału w dniu zawodów przed ich rozpoczęciem. Organizator, kierując się względami bezpieczeństwa, ma prawo do ograniczenia liczby załóg. W takim przypadku powiadamia o tym na stronach www z tygodniowym wyprzedzeniem.
 7. Dla osób nie posiadających własnego sprzętu przewidziano możliwość wypożyczenia samochodu. W tym wypadku kwota wpisowego wraz z wypożyczeniem samochodu na wyścig wynosi 400 zł. Nie jest wymagane oddanie wypożyczonego sprzętu po wyścigu „w całości”.
 8. Opłatę za wpisowe z wypożyczeniem samochodu uiszcza się na miejscu w Biurze Zawodów.
 9. Zabrania się wchodzenia na tor widzów, uczestników podczas trwania wyścigu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podczas wtargnięcia na tor.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

 

 1. Samochody wyposażone w instalację do zasilania gazem muszą mieć opróżnione zbiorniki z gazem.
 2. Samochód dopuszczony do startu musi być wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa.
 3. Wszystkie elementy karoserii powinny być solidnie przymocowane.
 4. Samochód nie może wydzielać nadmiernej ilości widocznych spalin ani „gubić” płynów eksploatacyjnych.
 5. Samochód musi mieć sprawne hamulce.
 6. Z samochodu należy usunąć wszelkie przedmioty, które nie są dobrze umocowane, takie jak klucze, gaśnice, apteczki etc. Preferuje się usunięcie lub zaklejenie reflektorów przednich.
 7. Zabrania się wzmacniania konstrukcji pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do skontrolowania wzmocnień pojazdu i usunięcia na miejscu niebezpiecznych elementów.
 8. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczenie na startujących samochodach reklamy Organizatora i zapewniają w tym celu minimum 1 m2
 9. Dopuszcza się wymianę 1 samochodu podczas zawodów, w przypadku uszkodzenia.
 10. Samochód, który nie może samodzielnie wydostać się z przeszkód, potrzebuje pomocy samochodu spychającego zostaje całkowicie usunięty z toru bez możliwości dalszej jazdy tym samochodem.

ZAWODNICY

 

 1. Załogi startują w kaskach motocyklowych lub z przeznaczeniem do sportów motorowych. Istnieje możliwość wypożyczenia kasku w biurze zawodów za odpłatnością 20 zł.
 2. Załoga nie może w czasie zawodów być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Organizator ma prawo sprawdzić stan trzeźwości załóg i wykluczyć z wyścigu. W tym przypadku organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestnika.
 3. Zawodnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczenie tej treści zawodnicy składają osobiście w biurze zawodów przed ich rozpoczęciem. Formularz oświadczenia dostępny jest tylko i wyłącznie w Biurze Zawodów. Wymagane jest okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w czasie trwania imprezy.

 

ORGANIZACJA WYŚCIGU

 

 1. Zgłoszone załogi zostają podzielone w drodze losowania w ten sposób, aby w każdym wyścigu eliminacyjnym brało udział sześć samochodów. W biegach eliminacyjnych zawodnicy startują zgodnie z wylosowanymi numerami tzn: zawodnicy od nr 1 do nr 6 – bieg 1, zawodnicy od 7 do 12 – bieg 2 itd. Dopuszcza się udział Wrak Race Taxi z doświadczonym kierowcą i chętnymi osobami. Taka załoga ma nie przeszkadzać w eliminacjach pozostałym zawodnikom. Maksymalna ilość załóg biorących udział w zawodach wynosi 54, co oznacza, że maksymalna ilość biegów eliminacyjnych wynosi 9, a półfinałów 2 lub 3, w zależności od ilości biegów.
 2. Każdy bieg trwa 10 minut. Na czas zatrzymania wyścigu czas jest zatrzymywany. Wygrywa załoga, która w tym czasie pokona największy dystans.
 3. Losowanie kolejności udziału odbywa się w dniu zawodów od godziny 8.00. do 10.00.
 4. W czasie wyścigu stosowane są następujące rodzaje flag:
  1. Biało-czarna szachownica – początek i koniec wyścigu
  2. Żółta – zwolnij, niebezpieczeństwo na torze, zakaz wyprzedzania
  3. Czerwona – bezwzględny i natychmiastowy nakaz zatrzymania się
  4. Czarna – zakończenie wyścigu przed czasem i zjazd do strefy serwisowej.
 5. Do powyższych sygnałów, jak też do kulturalnego i sportowego zachowania, zawodnicy zobowiązują się stosować pod rygorem wykluczenia z zawodów. Zabronione jest celowe doprowadzanie do kolizji w czasie zawodów.
 6. Tor, na którym odbywają się zawody jest umiejscowiony na terenie zamkniętym. Tor posiada nawierzchnię szutrową, jest oznaczony taśmami i zabezpieczony oponami.
 7. Kategorycznie zabrania się zatrzymywania na torze w trakcie biegu i wysiadania z samochodu w celu naprawiana samochodu lub w jakimkolwiek innym celu. Organizator zapewnia wyposażoną, bezpłatną strefę serwisową zlokalizowaną poza torem, przeznaczoną na naprawę i wymianę kół.
 8. Po zatrzymaniu wyścigu zabrania się wyprzedzania innych zawodników pod rygorem wykluczenia z wyścigu.
 9. Po zatrzymaniu wyścigu zawodnicy układani są w kolejności jaką zajmowali przed zatrzymaniem wyścigu, a następnie wyścig jest kontynuowany.
 10. Dodatkowy wyścig Pań, jeśli jest organizowany, odbywa się na takich samych zasadach, jak całe zawody. Jeśli liczba chętnych wynosi maksymalnie 7, organizowany jest jeden wyścig, jeśli więcej to dwa biegi eliminacyjne, a następnie finał. Biegi kobiet trwają 10 min.
 11. Zawodnicy mogą dostarczać samochody od godziny 13.00 w sobotę poprzedzającą dzień zawodów. Po zawodach samochody należy odebrać najpóźniej do poniedziałku do godziny 13.00 lub powiadomić organizatora o zamiarze ich złomowania. Na właścicielu ciąży obowiązek takiego oznaczenia samochodu, aby nie został zniszczony.

 

NAGRODY

 

 1. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w zawodach przewidziane są nagrody w postaci pucharów i upominków.
 2. W wyścigu Pań przewidziane są nagrody rzeczowe za zajęcie trzech pierwszych miejsc oraz puchary dla zwyciężczyń.

 

SĘDZIOWIE ZAWODÓW

 

 1. Sędziów zawodów w liczbie pięciu powołuje organizator.
 2. Sędziowie podejmują decyzje gremialnie, zwykłą większością głosów. Sędziowie przy podejmowaniu decyzji nie mogą wstrzymać się od głosu. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy zawodów zobowiązują się do bezwzględnego respektowania zapisów regulaminu pod rygorem wykluczenia z wyścigu. W szczególności zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania postanowień sędziów i organizatora.
 2. Zawodnicy zobowiązują się do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdów poza torem. Za szkody i niedogodności wyrządzone innym uczestnikom zawodów odpowiadają zawodnicy osobiście. W szczególności karane będą wszelkie przejawy niesportowego zachowania wobec innych uczestników, jak też widzów.
 3. Impreza jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej. Organizator na życzenie uczestnika ma obowiązek okazać polisę do wglądu.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Za organizację imprezy odpowiadają:
  1. Krzysztof Cwynar Szef – organizacja imprezy tel. 519 436 326
  2. Magdalena Koczur – zapisy tel. 519 768 154
  3. Hubert Marekwica – samochody tel. 532 434 396
  4. Maria Woryna – organizacja tel. 660 088 939 e-mail: maria_w@vp.pl
  5. Rafał Jawor – Kapitan imprezy